Regulamin oraz rozkład zajęć akademii

Rozkład zajęć

 


 

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Odry Wodzisław Śląski może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną.

1.2. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są Trenerzy pracujący w Akademii. Głos decydujący należy do Trenera prowadzącego rocznik i Koordynatora sekcji.

1.3. Warunkiem gry w Akademii jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych.

1.4. Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie (chyba, że zajęcia odbywają się w ramach lekcji szkolnych).

1.5. Decyzją Trenerów Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.

1.6. Trener odpowiadający za rocznik podejmuję decyzję, w której grupie rówieśników dany zawodnik będzie ćwiczył.

1.7. Rekrutacja do Akademii odbywa się w następujący sposób:

*Nabór pełny – trwa przez cały rok

*Nabór Uzupełniający – odbywa się w wyznaczonym okresie przez Trenera

*Selekcja Ciągła – oznacza, że Trener decyduje, w której grupie trenuje zawodnik.

II PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA

2.1. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii Piłkarskiej Odry Wodzisław Śląski.

2.2. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów naszej Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

2.3. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

2.4. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

2.5. Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu na którym odbywa się dany trening.

2.6. Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Akademii.

2.7. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

2.8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach (krótsze niż połowa zajęć w danym miesiącu).

2.9. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić Trenerowi czas absencji w treningach.

2.10. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej wysokości (zniżka socjalna), po wcześniejszym uzgodnieniu z Trenerem – Koordynatorem Akademii Piłkarskiej.

2.11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić Trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

2.12. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do Trenera prowadzącego lub Trenera – Koordynatora Akademii Piłkarskiej.

III PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW

3.1. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Akademię należy posiadać aktualne badania lekarskie.

3.2. Zawodnik Akademii Piłkarskiej Odry Wodzisław Śląski zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik winien szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.

3.3. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać Trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

3.4. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy.

3.5. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.

3.6. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a Trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

4.2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.

4.3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Trener drużyny, Koordynator grup młodzieżowych lub Dyrekcja Akademii.

4.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Dyrekcja Akademii Piłkarskiej Odry Wodzisław Śląski